Graduate School of Science and Technology

HOME > Introduction > Past Deans

Introduction

Past Deans of the Graduate School of Science and Technology

SHIMAZU Mitsuo
1987/4/1~1991/3/31
ISHIDA Kazuo
1991/4/1~1993/3/31
UEMURA Takeshi
1993/4/1~1995/3/31
KANADA Hiroyuki
1995/4/1~1997/3/31
IKEDA Kiyomi
1997/4/1~1999/3/31
KOJIMA Makoto
1999/4/1~2003/3/31
TAMURA Norio
2003/4/1~2004/3/31
HASEGAWA Tomiichi
2004/4/1~2008/3/31
KANEKO Futao
2008/4/1~2009/3/31
TSUBOKAWA Norio
2009/4/1~2011/3/31
OHYAMA Takuji
2011/4/1~2014/3/31
KUDO Hisaaki
2014/4/1~2017/3/31
TANABE Yuji
2017/4/1~2021/3/31
OGURA Kazuo
2021/4/1~Present